×
  gesponsert
Eastbourne / England / UK
Standardkurs: Englisch
Altersgruppe:
16-18
Inklusive:
1 Woche
ab €1.785
€1.785/Woche
Isle of Wight / England / UK
Juniorkurs
Altersgruppe:
10-14
Inklusive:
2 Wochen
ab €2.700
€1.350/Woche
Wickham / England / UK
Sommer Camp
Altersgruppe:
10-14
Inklusive:
2 Wochen
ab €2.850
€1.425/Woche
Brighton / England / UK
Sommerkurs
Altersgruppe:
13-18
Inklusive:
2 Wochen
ab €3.310
€1.655/Woche
Online / Cavendish School of English
Standardkurs: Englisch
Altersgruppe:
ab 14
Online-Kurs
1 Woche
ab €120
€120/Woche
Bournemouth / England / UK
Standardkurs: Englisch
Altersgruppe:
ab 16
Inklusive:
1 Woche
ab €400
€400/Woche
Bournemouth / England / UK
Standardkurs: Englisch
Altersgruppe:
13-17
Inklusive:
2 Wochen
ab €1.987
€993/Woche
Eastbourne / England / UK
Standardkurs Mittelstufe
Altersgruppe:
13-16
Inklusive:
2 Wochen
ab €1.810
€905/Woche
Eastbourne / England / UK
Standardkurs Oberstufe
Altersgruppe:
16-19
Inklusive:
2 Wochen
ab €1.810
€905/Woche
Eastbourne / England / UK
Minigruppenkurs
Altersgruppe:
10-19
Inklusive:
2 Wochen
ab €2.145
€1.072/Woche
Bath / England / UK
Ferienkurs
Altersgruppe:
13-17
Inklusive:
1 Woche
ab €1.465
€1.465/Woche